Цифрові
Технології
Продажів
По всім питанням:
+38 (067) 513-50-50 Україна
+7 (778) 017-17-28 Казахстан
Цифрові
Технології
Продажів
По всім питанням:
+38 (067) 513-50-50 Україна
+7 (778) 017-17-28 Казахстан

Договір-оферта

(основний)

Фізична особа-підприємець Трубін Олександр Анатолійович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 22240000000122552 від 19.02.2018, що є платником єдиного податку, іменований далі «Виконавець», розміщує в вільний доступ в мережі Інтернет за адресою http://neuron-systems.com цей Договір, який є публічною офертою надання платного доступу до Сервісу «Нейрон» (NEURON) в мережі Internet (далі за текстом - надання доступу до сервісу) та інших супутніх послуг.

1. Визначення і тлумачення термінів

1.1.У цьому Договорі-оферті наступні слова, словосполучення і вирази, якщо контекстом не передбачено інше, мають наступне значення: Веб-сервіс (Сервіс) «Нейрон» (NEURON) - програмне забезпечення для автоматизації телефонних продажів. Алгоритм і вихідні коди компонентів програмного коду вищезазначеного програмного продукту є комерційною таємницею Трубіна Олександра Анатолійовича, будь-яке їх використання без згоди Трубіна О.А. розглядається як порушення його авторських прав. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України. Послуги - підключення на певний термін функціональних можливостей Веб-сервісу «Нейрон» (NEURON) (далі - Сервіс), відповідно до умов цієї оферти і Прейскуранту, Контент і програмний функціонал Сервісу, який доступний користувачам за адресою: http://neuron-systems.com. Клієнт - юридична або фізична особа, яка прийняла умови цього договору-оферти і/або користується Сервісом відповідно до функціональних можливостей і прав доступу. Реквізити доступу - логін (e-mail, вказаний Клієнтом при реєстрації в сервісі) і пароль для доступу в систему з відповідними правами доступу. Облікові дані - e-mail, ПІБ громадянина (а також ІПН) і/або найменування юридичної особи, контактний телефон. Особистий кабінет - закрита область Сервісу, що дозволяє Клієнту переміщатися в рамках виділеного Сервісом інформаційного простору, з метою підготовки рекламних матеріалів про товари чи послуги; а також для здійснення інших дій, передбачених функціональними можливостями Сервісу. Для входу в Особистий кабінет використовуються реквізити доступу. Спам - масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Прейскурант - чинний систематизований перелік послуг Виконавця із зазначенням цін, розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://neuron-systems.com. Послуга «Пауза» - продовження на умовах цієї оферти терміну дії підключення функціональних можливостей Веб-сервісу «Нейрон» на період, у який Клієнт не користувався веб-сервісом. Дана послуга активується лише за заявою особи, з якою укладено цей Договір-оферту. Послуга «Пауза» може бути тільки одноразовою, не ділиться на декілька періодів, надається у режимі реального часу, починаючись і закінчуючись з дати, вказаної у заяві клієнта. Послуга «Пауза» не розповсюджується на аккаунти, придбані в період акцій і розпродажів.

1.2. Інша технічна термінологія розуміється відповідно до чинних стандартів, технічних регламентів та технічних умов, а також рекомендацій міжнародних органів, зайнятих питаннями стандартизації в Інтернеті.

2.Загальні положення

2.1. Цей Договір відповідно до ст.ст. 633, 638 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола осіб, що містить істотні умови договору на оплатне надання доступу до веб-сервісу «Нейрон» (NEURON).

2.2. Укладення Клієнтом цього Договору з Виконавцем (акцепт даної оферти) здійснюється шляхом вчинення однієї з наступних дій: - здійснення оплати за підключення доступу до сервісу «Нейрон» (NEURON) на рахунки Виконавця відповідно до умов п. 3.4. цього Договору; - підтвердження веб-сервісом «Нейрон» (NEURON) реєстрації Клієнта і відсилання за вказаною в заявці e-mail-адресою Клієнта пароля для входу в аккаунт; - установка, запуск, або інший початок використання веб-сервісу «Нейрон» (NEURON) означає належне укладення цього договору-оферти і повну згоду Клієнта з усіма його умовами. Якщо Клієнт не згодний беззастережно прийняти умови цього договору-оферти, він не маєте права використовувати веб-сервіс «Нейрон» (NEURON).

2.3. З моменту здійснення акцепту оферти Клієнт вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і вступив з Виконавцем в договірні відносини у відповідності до норм чинного законодавства України, а цей Договір-оферта вважається укладеним в простій письмовій формі і має повну юридичну силу.

2.4. Клієнт несе повну відповідальність за збереження своїх логіна і пароля для доступу в Систему і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання його логіна, пароля і/або каналу доступу. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до розміщуваної Клієнтом інформації.

2.5. Клієнт не має права передавати третім особам логін і пароль, що дозволяють отримувати доступ до особистого кабінету веб-сервісу «Нейрон» (NEURON). Усі дії, що вимагають використання логіна і пароля, вважаються вчиненими Клієнтом.

2.6.Обовязки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обовязки Виконавця не входить надання послуг Клієнтові з доступу до мереж Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Клієнт забезпечує за свій рахунок самостійно. Також Виконавець не надає можливості прийому-передачі електронних повідомлень Клієнтом в офісі Виконавця; настройки і/або діагностики компютерного обладнання і програмного забезпечення Клієнта, а також методичне (курсове) навчання Клієнта і/або співробітників Клієнта навичкам роботи з програмним і апаратним забезпеченням.

2.7. Підключення до Сервісу здійснюється на умовах, визначених цим Договором. Умови цього Договору-оферти (в тому числі будь-яка з його частин) можуть бути змінені Виконавцем в будь-який момент на свій розсуд, шляхом опублікування нової редакції Договору-оферти на офіційному Сайті Виконавця в мережі Інтернет (http://neuron-systems.com) як з повідомленням Клієнта не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати вступу таких змін в силу, так і без нього. Клієнт згоден, що така публікація нової редакції Умов достатня і вважається належною формою повідомлення Клієнта про зміну Умов з боку Виконавця.

2.8. Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться у вільному доступі на сайті Виконавця за адресою: http://neuron-systems.com.

2.9. Сторони погодили можливість здійснювати документообіг в рамках цього Договору в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах звязку. Електронний документ, зміст і порядок обміну якого відповідає вимогам нормативних правових актів, може прийматися учасниками обміну до обліку в якості первинного облікового документа, використовуватися як доказ в судових справах, надаватися в державні органи за запитами останніх. Наявність домовленості про юридично значимий електронний документообіг не скасовує використання інших способів виготовлення і обміну документами між Сторонами.

3. Вартість підключення до сервісу і порядок розрахунків

3.1. Вартість підключення до Сервісу визначається відповідно до Прейскуранту, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Виконавця за адресою: http://neuron-systems.com.

3.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати Прейскурант, шляхом публікації нового Прейскуранта на своєму сайті. Після сплину терміну користування певним видом аккаунту продовження або нове підключення здійснюється за новими тарифами.

3.3. Підключення до Сервісу оплачується Клієнтом на умовах 100% передоплати, при цьому спосіб здійснення передоплати підключення до Сервісу визначається Клієнтом самостійно з числа варіантів, запропонованих на сайті Веб-сервісу. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.4. Здійснений платіж є оплатою за підключення Сервісу «Нейрон» (NEURON), користування яким передбачається протягом періоду, передбаченого Прейскурантом. Підключення Сервісу на наступний період користування проводиться Виконавцем виключно після внесення Клієнтом чергового платежу до початку наступного періоду користування сервісом «Нейрон» (NEURON). Оплата за підключення до Сервісу, здійснена Клієнтом до дати набрання чинності цим Договором, враховується в якості підключення до Сервісу на відповідний період, відповідно до Прейскуранту. Не пізніше 5-ти (пяти) календарних днів, з дати вступу в силу цього Договору Виконавець виконує зобовязання, передбачені п.4.7.1. цього Договору, щодо оплати, отриманої за підключення до Сервісу до вступу в силу цього договору.

3.5.Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Клієнтом грошових коштів за даним Договором покладаються на Клієнта.

4. Порядок підключення до сервісу

4.1. Срок дії цього Договору визначається відповідно до обраного Клієнтом тарифу згідно з Прейскурантом.

4.2. Виконавець надає Клієнту на строк дії Договору неексклюзивне право доступу до Веб-сервісу, що має обмежений термін дії виключно для ділових операцій Клієнта, що не підлягає передачі або відчуженню в будь-якій формі, а також виключає здачу Клієнтом Веб-сервісу в оренду третім особам.

4.3. Підключення Сервісу здійснюється тільки після внесення грошових коштів на рахунок Виконавця, доступ до Сервісу здійснюється в мережі Internet за допомогою введення Клієнтом реквізитів доступу за адресою Веб-сервісу.

4.4. У разі не поповнення Клієнтом особового рахунку на наступний період користування сервісом «Нейрон» (NEURON) по закінченню періоду, на який було здійснено підключення, Виконавець відключає Клієнта від Сервісу. Відмова від пролонгації підключення до Сервісу не звільняє Клієнта від погашення заборгованості, що утворилася.

4.5. Повторне узгодження протоколу до Сервісу проводиться після збільшення балансу особового рахунку Клієнта на суму, достатню для оплати наступного періоду користування сервісом «Нейрон» (NEURON).

4.6. Період користування сервісом «Нейрон» (NEURON) встановлюється в Прейскуранті.

4.7. У разі необхідності отримання Клієнтом будь-якого паперового документа (акт, рахунок тощо), який стосується умов цього Договору, Клієнт направляє Виконавцю за допомогою експрес-пошти, курєрської доставки чи пошти України примірники підписаного Клієнтом документа, отриманого перед тим за окремим запитом до Виконавця по електронній пошті. В даному випадку Виконавець протягом 5 (пяти) робочих днів після отримання оригіналу документа повинен підписати його і направити один примірник підписаного документа Клієнту поштою або за допомогою служби доставки.

4.8. Клієнт за погодженням з Виконавцем може отримувати додаткові послуги, передбачені Прейскурантом.

4.9. У разі, якщо Клієнт з якихось причин не користувався сервісом «Нейрон» (NEURON) у період дії аккаунта, Клієнт має право скористатися послугою «Пауза». Послуга «Пауза» може бути надана лише після 20 днів активності аккаунта.

4.10. Клієнт має право на умовах цієї оферти скористатися послугою «Пауза», якщо гарантовано знає, що не буде користуватися Веб-сервісом певний час. За таких умов Клієнт має повідомити Виконавця шляхом написання листа в саппорт останнього не пізніше ніж за __________ днів до фактичного припинення використання сервісу «Нейрон» (NEURON). У разі своєчасного звернення, Клієнт має розраховувати на послугу «Пауза» тривалістю, відповідно до його аккаунту: Аккаунт На 1 місяць На 3 місяці На 6 місяців На 12 місяців 0 днів 15 днів 30 днів 60 днів

4.11. Клієнт не має права скористатися послугою «Пауза», якщо до закінчення терміну активності його аккаунта залишилося менше 15 календарних днів.

4.12. Акаунт автоматично активується в 00 годин 01 хвилина на наступний день після завершення строку, вказаного у повідомленні Клієнта про перерву у використанні сервісу «Нейрон» (NEURON) і проханні підключення послуги «Пауза».

4.13. У разі, якщо Клієнт сплатив вартість аккаунту, але не користувався ним протягом оплаченого періоду, Виконавець не повертає Клієнту сплачені кошти.

5. Якщо Клієнт сплатив вартість аккаунту, але через деякий час змінив плани щодо використання Веб-сервісу «Нейрон» (NEURON) і відмовляється від нього, Виконавець не повертає Клієнту сплачені кошти.

5.1. Правила використання сервісу

5.2. Реєстрація в Сервісі здійснюється Клієнтом самостійно шляхом вказівки своїх Реквізитів доступу. Реквізити доступу, використовувані Клієнтом для доступу до Веб- «Нейрон» (NEURON), Виконавцем не відновлюються. Відновлення пароля здійснюється Клієнтом самостійно, згідно умов Сервісу.

5.3. Клієнт несе повну відповідальність за дії і/або бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки і т.п. його облікових даних та іншої інформації, що ідентифікує Клієнта, а також за будь-які дії та/або бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Клієнта. Виконавець не несе відповідальності за вищевказані дії Клієнта та/або третіх осіб, що використовують його облікові дані.

5.4. При використанні Сервісу забороняються будь-які дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів сервера Виконавця, персональних облікових і інших даних інших клієнтів, а також будь-яких інших даних, доступних через мережу Internet, здійснення масової розсилки електронних повідомлень (повідомлення електронної пошти, ICQ та інших засобів індивідуального обміну інформацією) комерційного, рекламного і іншого характеру не узгоджених одержувачем інформації («спам») за винятком розсилки інформації за згодою одержувача, при можливості відмови від підписки.

5.5.Забороняється проводити масову розсилку «спаму» через ресурси, які не належать Виконавцю, в тому випадку, якщо в повідомленні вказані координати (адреса сайту, електронної пошти і т.д.), підтримувані Виконавцем.

5.6. Використання Сервісу має здійснюватися Клієнтом тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України, Європейського союзу і США.

5.7.За зміст інформаційних вузлів, що створюються і підтримуються Клієнтом, несе відповідальність безпосередньо сам Клієнт. Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та/або поширюваної Клієнтом інформації, проте, коли розміщення та поширення такої інформації суперечить законодавству, Виконавець вправі заблокувати або видалити відповідні ресурси без попередження (в випадку серйозних порушень).

5.8. Забороняється розміщення та поширення фото- і відеоматеріалів порнографічного, вульгарного, насильницького характеру, а також будь-яких матеріалів з порушенням авторських прав або законодавства, зокрема, заклики до насильства, повалення існуючої влади, дискримінації за статевою, расовою, релігійною, національною ознаками і т.п.

5.9. Забороняється розміщення і розповсюдження будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке може бути використано тільки для злому/пошкодження компютерних систем або містить в собі компютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

5.10. Забороняється розміщення так званих «дорвеїв» та інших форм пошукового спаму.

5.11. Клієнт зобовязується не завдавати збитку програмній оболонці Сервісу «Нейрон» (NEURON), технічним і програмним засобам, вузловим машинам Виконавця і третіх осіб.

5.12.Клієнт зобовязується дотримуватися авторських прав на послуги, що надаються Виконавцем та/або третіми особами, програмне забезпечення і документацію.

6.Опис, умови, регламент підключення (при наявності) та інші відомості по кожному конкретному підключенню тарифу вказуються у відповідних розділах web-сайту Виконавця, з якими Клієнту необхідно ознайомитися перед підключенням конкретного тарифу.

blank.right_obligations_executor

6.1.1. Виконавець зобовязується:

6.1.2. Забезпечувати роботу Веб-сервісу «Нейрон» (NEURON), відповідно до цього Договору, цілодобово 7 днів на тиждень, включаючи вихідні та святкові дні (Сервіс повинен бути доступний не менше 90% часу в місяць), якщо інше не вказано в цьому Договорі.

6.1.3. Вести облік оплати Клієнтом Підключення доступу до Сервісу.

6.2. Дотримуватися конфіденційності облікових даних Клієнта. Виконавець має доступ до інформації Клієнта з метою технічного забезпечення роботи Веб-сервісу, а також має право на доступ до такої інформації у випадках отримання претензій від третіх осіб, що стосуються протизаконних та/або шкідливих, а також інших дій Клієнта, що завдають шкоди Виконавцю та/або третім особам. Виконавець має право повідомити вищезгадані дані тільки компетентним державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством України. Резервне копіювання даних Клієнта в цілях запобігання втрати інформації не є порушенням конфіденційності інформації Клієнта.

blank.the_executor_has_right_to

6.2.2. Припиняти роботу Веб-сервісу для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях.

6.2.3. Переривати роботу Веб-сервісу, якщо це, зокрема, обумовлено неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів, що не є власними ресурсами Виконавця, або дією і/або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на роботу Веб-сервісу, зокрема при аварійній ситуації. Виконавець не несе будь-якої відповідальності перед Клієнтом і не відшкодовує Клієнтові будь-які збитки і/або втрачений прибуток, в т.ч. понесений Клієнтом та/або третіми особами через розголошення, втрату Клієнтом або крадіжку у Клієнта облікових даних, а також що виникли або можуть виникнути у Клієнта у звязку із затримками, перебоями в роботі і неможливістю повноцінного використання ресурсів і Послуг Виконавця, що виникли з перерахованих вище причин.

6.2.4. Вносити зміни і доповнення до цього Договору, Прейскуранту і Регламенту шляхом публікації цих змін і доповнень на сайті Веб-сервісу http://neuron-systems.com.

6.2.5. Виконавець має право оновлювати зміст, функціональні можливості Веб-сервісу в будь-який час на свій власний розсуд.

6.2.6. Після закінчення 3 (трьох) календарних місяців з моменту розірвання, припинення терміну дії Договору або ненадходження оплати за підключення Сервісу на черговий період користування Сервісом, Виконавець має право видалити всі дані Клієнта з Веб-сервісу без можливості відновлення і звільняється від будь-яких зобовязань, повязаних з даним Клієнтом.

7. Виконавець має право посилатися на Клієнта, як на користувача Веб-сервісу і/або Послуг, в будь-якій формі і на будь-якому носії (в т.ч. на сайті Сервісу і будь-яких інших сайтах і/або в рекламних матеріалах Виконавця).

7.1. Права та обовязки Клієнта

7.1.1. Клієнт зобовязується:

7.1.2. Вчасно і в належному обсязі передавати Виконавцю повну і достовірну інформацію, необхідну для підключення Клієнта до Сервісу відповідно до умов даної оферти.

7.1.3. Добросовісно користуватися підключеним Сервісом. Надана Клієнтом, в звязку з виконанням цього Договору, інформація повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. У разі невиконання даного зобовязання Клієнт зобовязується відшкодувати Виконавцю всі документально підтверджені збитки, понесені ним внаслідок цього;

7.1.4. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати підключення до Сервісу, здійснюване Виконавцем за Договором;

7.2. Слідкувати за змінами в цьому Договорі, які публікуються на сайті Виконавця за адресою: http://neuron-systems.com і в Прейскуранті, які публікуються на сайті Виконавця за адресою: http://neuron-systems.com.

7.2.1. Клієнт має право:

7.2.2. Ініціювати замовлення на підключення нових доступів до Сервісу під час дії договору-оферти.

8. Контролювати хід і якість Підключення до Сервісу, не втручаючись в діяльність Виконавця.

8.1. Відповідальність сторін

8.2. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Клієнт несе відповідальність за будь-які свої дії і/або бездіяльність, як умисні, так і ненавмисні, а так само за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, повязані з розміщенням і/або поширенням інформації в мережі Інтернет, отриманням за допомогою використання ресурсів Виконавця доступу до ресурсів третіх осіб, які спричинили і/або можуть спричинити порушення будь-якого законодавства України, Євросоюзу або США, а також за будь-які збитки, заподіяні вищезгаданими діями і/або бездіяльністю Виконавцеві, третім особам і моральним засадам суспільства. Виконавець не несе відповідальності за такі дії і/або бездіяльність Клієнта або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності.

8.4.Клієнт несе відповідальність за будь-які свої неправомірні дії та/або бездіяльність та/або осіб, що використовують його облікові дані, що призвели до заподіяння будь-якої шкоди Виконавцю, включаючи втрату ділової репутації, і відшкодовує Виконавцю всі документально підтверджені збитки.

8.4.1. Виконавець несе відповідальність перед Клієнтом тільки в межах, оплачених, але не підключених доступів до Сервісу. Виконавець не несе перед Клієнтом фінансової відповідальності і не повертає Клієнту сплачені за даною угодою грошові кошти, в разі якщо підключення до сервісу не було здійснено з вини Клієнта, зокрема, унаслідок порушення цього Договору, грошові кошти в цьому випадку враховуються в рахунок фактично понесених витрат, необхідних для підключення Клієнта до Сервісу.

8.5. Виконавець не несе перед Клієнтом відповідальності за упущену вигоду і не повертає Клієнту сплачені кошти, в разі якщо підключення до Сервісу не було надано або здійснювалося з неналежною якістю, в тому числі привело до повної або часткової втрати інформації Клієнта, з вини третіх осіб.

8.6. У разі, якщо належне виконання Сторонами умов цього Договору неможливе в силу обєктивних причин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни поточного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. д.), жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування завданих неналежним виконанням або невиконанням цього Договору збитків (включаючи упущену вигоду).

9. Розірвання договору • Договір може бути розірваний:

9.1.1. За ініціативою однієї зі Сторін у випадку грубого та/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.

9.1.2. За згодою Сторін в будь-який час.

10. Інші умови 1

0.1. Виконавець має право при необхідності залучати для підключення Сервісу і забезпечення роботи Веб-сервісу третіх осіб, що мають належний фах, досвід та відповідні повноваження.

10.2. Найменування і нумерація розділів даної оферти приведені для зручності читання і не мають значення при тлумаченні цього Договору.

10.3. У разі якщо будь-який пункт даного Договору виявиться таким, що не підлягає фактичному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавством України з урахуванням первинних інтересів Сторін, при цьому решта Договору продовжує діяти в повній мірі.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст матеріалів, використовуваних Клієнтом в Сервісі.

10.5. У разі, якщо будь-яка дія Клієнта, стала підставою для предявлення Виконавцю претензій, позовів з боку третіх осіб і/або розпорядження по сплаті штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб у звязку з порушенням прав третіх осіб і/або законодавства Клієнт зобовязується негайно на вимогу Виконавця надати всю запитувану інформацію, що стосується розміщення та змісту матеріалів, використовуваних Клієнтом в веб-сервісі «Нейрон» (NEURON), а також своїми силами врегулювати такі претензії і позови, виступити в суді на стороні Виконавця, сплатити штрафи, відшкодувати всі документально підтверджені збитки Виконавцю та ін. При виникненні зазначених випадків, Виконавець має право призупинити/обмежити Клієнту доступу до Сервісу і повідомити предявника таких претензій, позовів, розпоряджень про повну відповідальність Клієнта за даними претензіями, позовами, приписами. Для відновлення підключення Клієнта до Сервісу, Клієнт зобовязаний надати Виконавцю нотаріально завірені копії юридичних документів, які свідчать про завершення врегулювання спорів/претензій, позовів, сплати штрафів.

11. Згода на обробку персональних даних Клієнтів

11.1. У разі, якщо підключення до Сервісу передбачає обробку персональних даних (зокрема, шляхом використання окремих програм), в т.ч., здійснення замовлення на підключення до Сервісу або використання веб-сервісу «Нейрон» (NEURON) передбачає внесення персональних даних, Клієнт розуміє, погоджується і підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Клієнта. Виконавець має право на залучення третіх осіб для обробки персональних даних.

11.2. Виконавець зобовязується дотримуватися конфіденційності персональних даних Клієнтів у відповідності до вимог внутрішніх документів Виконавця і діючого законодавства України, забезпечувати безпеку таких персональних даних при їх обробці, в тому числі приймати необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних Клієнта, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних Клієнтів.

11.3. У разі, якщо при використанні Клієнтом веб-сервісу «Нейрон» (NEURON) відповідно до цього Договору Клієнт надає Виконавцю інформацію про третіх осіб, Клієнт гарантує законність їх отримання і наявність необхідних погоджень на їх надання, а також приймає на себе відповідальність за правомірність надання та відповідність дійсності зазначених даних.

11.4. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода: a) ПІБ; б) ІПН; в) контактний телефон; г) е-mail та інші дані, надані Клієнтом.

11.5. Клієнт дає згоду на такі способи використання персональних даних: a) збір, отримання, запис, систематизація, накопичення, витяг, використання, знеособлення і зберігання персональних даних (в тому числі за межами України); б) уточнення (оновлення, зміна) персональних даних; в) використання персональних даних для виконання цього Договору (в тому числі передача третім особам для підключення Сервісу); г) передача персональних даних Клієнта в порядку, передбаченому законодавством України; д) з метою розсилки комерційних пропозицій Виконавця, новин в маркетингових і в інших комерційних цілях.

11.6. Згода Клієнта на обробку персональних даних надається без обмеження терміну його дії.

11.7. Клієнт, виключно за особистою письмовою заявою, має право відкликати (змінити) даний згоду на обробку персональних даних.

11.8. Виконавець обробляє і забезпечує конфіденційність персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України. Цей Договір набуває чинності з дати, зазначеної в рядку «Дата вступу в силу » і діє до моменту відкликання Договору Виконавцем.

12. Виконавець: ФОП Трубін Олександр Анатолійович, ІПН 2382400255, реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000001122173, зареєстрований за адресою, м. Дніпро, Донецьке шосе, б.7, кв. 191, р/р 26009025054601, ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, телефон 0970970639. Трубін О.А.

Політика конфіденційності

1. Вступ

1.1. Конфіденційність відвідувачів веб-сайту http://neuron-systems.com дуже важлива для ФОП Трубін О.А., і ми зобов’язані її захистити. Це Положення про політику конфіденційності пояснює, яку інформацію про Клієнта збирає ФОП Трубін О.А., і що ми робимо з вашими персональними даними.

1.2. Шановний Користувач! Перед початком будь-якого використання Сервісу «Neuron» уважно ознайомтеся з умовами його використання, що містяться в цьому Положенні. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти його умови, Ви не маєте права використовувати Програму. Користувач – фізична особа, суб’єкт персональних даних шляхом проставлення відмітки на сторінці реєстрації в пункті «Я згодний(-а) на збір та обробку моїх персональних даних», надає ФОП Трубін О.А., свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних.

2. Момент включення інформації до бази даних

2.1. ФОП Трубін О.А., (далі – Власник) включає дані Користувача в базу персональних даних з моменту, коли Користувач вперше надає (надсилає) свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми. Натискаючи на кнопку «Зберегти», Користувач добровільно погоджується надати зазначені вище персональні дані про себе .

3. Які персональні дані про Користувачів збираються

3.1. Власник збирає, зберігає та використовує такі типи особистої інформації:

3.1.1. Інформація про компютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне місцезнаходження, тип і версія браузера та операційної системи;

3.1.2. Інформація про відвідування та використання веб-сайту Власника, включаючи джерело рефералу, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на веб-сайті.

3.1.3. Інформація, яку Користувач вводить під час реєстрації на веб-сайті http://neuron-systems.com.

3.1.4. Інформація, яку Користувач вводить під час створення профілю на нашому веб-сайті. Наприклад, ім’я Користувача, фотографії профілю, стать, день народження та зайнятість/посада.

3.1.5. Інформація, яку Користувач вводить для налаштування підписки на наші електронні листи та / або інформаційні бюлетені.

3.1.6. Інформація, що формується під час використання нашого веб-сайту, у тому числі коли, як часто і за яких обставин Користувач ним користується.

3.1.7. Інформація про клієнтів Користувача, яка включає ім’я, адресу, номер телефону, електронну адресу…….

3.1.8. Будь-яка інша особиста інформація, яку ви надсилаєте нам.

3.2. Власник здійснює збір та обробку персональних даних Користувача під час користування Сервісом «Neuron», повязаних з ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, знеособленням, відновленням пароля, відправкою інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідями на запити та листи Користувача, отриманням заявок на придбання послуг, залишенням відгуків щодо якості Сервісу і послуг Власника, для отримання спеціальних пропозицій, інформації про зміни у Сервісі, іншої інформації про діяльність Власника, серед яких можуть бути наступні персональні дані: - прізвище, імя, по батькові, адреса, контактний номер телефону, e-mail адресу, дані про листування, інші відомості, що містять персональні дані в електронній формі; - персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційних форм на інтернет-сайті, а так само у процесі використання Сервісу «Neuron»; - файли cookie (кукі-файли). Файл cookie - це файл, що містить ідентифікатор (рядок літери та цифри), що надсилається веб-сервером до веб-браузера і зберігається за допомогою браузера. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер щоразу, коли браузер запитує сторінку з сервера. Файли cookie можуть бути "стійкими" файлами cookie або "сеансові" файли cookie: - стійкий файл cookie буде зберігатися веб-браузером і буде залишатися дійсними до встановленої дати закінчення терміну дії, якщо її не видалено користувачем до закінчення терміну дії; - сеанс cookie, з іншого боку, закінчується в кінці сеансу роботи користувача, коли веб-браузер закритий. Файли cookie зазвичай не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути повязана з інформацією, що зберігається та отримується з файлів cookie.

4. Використання та захист особистої інформації

4.1. Особиста інформація, подана Власнику через веб-сайт http://neuron-systems.com, буде використовуватися для цілей, визначених у цьому Положенні або на відповідних сторінках веб-сайту. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, знеособлення, відновлення пароля, відправка інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, отримання заявок на придбання послуг, залишення відгуків щодо якості обслуговування Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, іншу інформацію про діяльність Власника з метою проведення успішних і безпечних транзакцій замовлень і оплат; здійснення пропонованих послуг; проведення маркетингових акцій та ін.). Власник бази даних не інформує субєкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме: - знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; - на доступ до своїх персональних даних; - отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; - пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; - предявляти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; - на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у звязку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; - звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; - вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; - відкликати згоду на обробку персональних даних; - знати механізм автоматичної обробки персональних даних; - на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Власник приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, яке знаходиться в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.

5. Розкриття особистої інформації

5.1. Власник може розкрити вашу особисту інформацію будь-кому з наших співробітників, службовців, наскільки це обґрунтовано необхідністю для цілей, визначених у цьому Положенні.

5.2. Власник може розкрити вашу особисту інформацію будь-якому члену нашої групи компаній (це означає наші дочірні компанії, нашу кінцеву холдингову компанію та всі її дочірні підприємства), якщо це обґрунтовано необхідно для цілей, визначених у цій політиці.

5.3. Власник може розкрити вашу особисту інформацію:

5.3.1. в тій мірі, в якій це вимагає зробити закон;

5.3.2. у звязку з судовим процесом;

5.3.3. з метою встановлення, здійснення чи захисту наших законних прав (включаючи надання інформація іншим для запобігання та зменшення шахрайства);

5.3.4. за рішенням суду чи іншого компетентного органу.

5.4. За винятком випадків, передбачених цією політикою, ми не надаємо ваші особисті дані третім особам.

6. Міжнародні передачі даних

6.1. Інформація, яку ми збираємо, може зберігатися, оброблятися та передаватися між будь-якою з країн, в яких ми працюємо. Користувач дозволяє нам це зробити, використовуючи інформацію відповідно до цієї політики.

6.2. Інформація, яку ми збираємо, може передаватися наступним країнам, які не мають законів про захист даних, еквівалентних законам, що діють у Європейському економічному просторі: Сполучені Штати Америки, Росія, Японія, Китай та Індія.

6.3. Шляхом проставляння позначки на сторінці реєстрації на інтернет-сайті http://neuron-systems.com в пункті «Я згодний(-а) на збір та обробку моїх персональних даних», Користувач підтверджує, що повідомлений(-а) про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, а також про можливу міжнародну передачу даних.

7. Збереження особистої інформації

1. Цей розділ (7) визначає нашу політику та порядок збереження даних, які покликані допомогти нам виконати наші юридичні зобов’язання щодо збереження та видалення персональної інформації.

2. Особиста інформація, яку ми обробляємо для будь-яких цілей, не повинна зберігатися довше, ніж це потрібно для цих цілей.

8. Веб-сайти сторонніх організацій

8.1. Сайт мережі Інтернет за адресою http://neuron-systems.com може містити посилання на сайти, які не відносяться до ФОП Трубін О.А. Такі гіперпосилання наведені виключно для інформаційних цілей. При використанні таких веб-сайтів ФОП Трубін О.А., рекомендує Вам уважно прочитати їх політику конфіденційності.

9. Інші умови

9.1. Будь ласка, повідомте Власника про те, що особисту інформацію, яку ми маємо про вас, виправлено або оновлено.

9.2. Це Положення складене з урахуванням вимог ст.ст. 7, 8, 10 і 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє без обмеження території дії.

9.3. Користувач цим підтверджує, що отримав інформацію про Власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, а також відомості про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

9.4. Користувачу зрозумілий зміст його прав як субєкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Зазначена політика діє безстроково до дати її відкликання Користувачем шляхом направлення на адресу Власника письмового повідомлення про вказане відкликання в довільній формі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

9.6. Власник персональних даних залишає за собою право в будь-який час внести зміни до даного Положення. Після внесення змін, вони вступлять в силу відразу ж після розміщення їх на сайті http://neuron-systems.com.